 
#CTRL 

Štatút 21. ročníka celoslovenskej interpretačnej súťaže

SCHNEIDEROVA TRNAVA


 

Súťažný poriadok

Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných umeleckých škôl, ktorí spĺňajú vekové kategórie, v stanovenom čase pošlú prihlášku a v termíne zaplatia účastnícky poplatok. Žiaci ZUŠ, ktorí sú študentami konzervatória v mimoriadnej forme, sa môžu súťaže zúčastniť súťaže s podmienkou zaradenia sa do vyššej vekovej kategórie (túto skutočnosť prosíme uviesť v poznámke). Súťaž je jednokolová. Umeleckým garantom súťaže je MgA. Stanislav Hochel.

 

Súťažné kategórie

 

Odborná porota

Členmi odbornej poroty sú pedagógovia konzervatórií a vysokých umeleckých škôl. Odborná porota súťažiacich hodnotí a zaraďuje do pásiem (zlaté, strieborné, bronzové), príp. účastník súťaže získa diplom za účasť. V každej kategórii bude ocenená najlepšia interpretácia skladby, príp. udelená špeciálna cena. Víťaz kategórie získa finančnú odmenu. Porota má právo niektoré ceny neudeliť a nedodržanie štatútu súťaže zohľadniť v hodnotení. Rozhodnutie poroty je konečné.

 

Prihlášky

Prihlásiť sa na súťaž je možné vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá bude dostupná na našej stránke. Termín otvorenia elektronického systému oznámime dodatočne - predpokladom je FEBRUÁR 2022. 

Číslo prihlášky je automaticky prideľované elektronickým systémom. Toto číslo nájdete na prihláške, ktorú obdržíte na mail obratom po odoslaní elektronického formuláru. V komunikácii s nami, prosíme, uvádzajte do predmetu správy číslo prihlášky.

Ak ste kópiu prihlášky nedostali, skontrolujte si nevyžiadanú poštu, príp. nás kontaktujte telefonicky na 0907 210 111 alebo mailom na info@schneiderovatrnava.eu. 

Stornovať prihlášku je možné kedykoľvek mailom na info@schneiderovatrnava.eu. 

 

Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok je potrebné zaplatiť bezhotovostne (bankovým prevodom, resp. vkladom na účet). 

Výška účastníckeho poplatku: 

17,- € súťažiaci

15,- € pedagóg

15,-€ korepetítor

Pozorovatelia a rodičia účastnícky poplatok neplatia.

Súťažiaci platí účastnícky poplatok v jeden súťažný deň len raz. Ak však súťaží v oba súťažné dni (napr. v sólovej hre na klavíri a v iný súťažný deň ako člen komorného zoskupenia), platí dva účastnícke poplatky.

Pedagóg súťažiaceho/-cich platí účastnícky poplatok v jeden súťažný deň len raz, bez ohľadu na počet žiakov, ktorí súťažia. Ak sa však súťaže zúčastní v prvý deň ako pedagóg a v druhý deň ako korepetítor, resp. pedagóg v komornej hre, platí dva účastnícke poplatky. Ak sa pedagóg súťaže nezúčastní, prosíme túto skutočnosť uviesť do poznámky na prihláške. V takomto prípade účasťnícky poplatok neplatí, jeho meno však bude figurovať na tlačových materiáloch súťaže.

Korepetítor platí jeden účastnícky poplatok, bez ohľadu na počet súťažiacich, ktorých korepetuje.

 

Číslo bankového účtu v tvare IBAN: SK90 0200 0000 0000 7703 6212 (Všeobecná úverová banka, a.s.)

SWIFT: SUBASKBX
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: osemmiestne číslo prihlášky (2022****)

Po uzávierke prihlášok účastnícky poplatok nevraciame.

 

Ďalšie informácie

  1. Každý účastník súťaže (súťažiaci, pedagóg, korepetítor) má zabezpečený obed a malé občerstvenie v súťažný deň. Organizátor súťaže ubytovanie nezabezpečuje.
  2. Organizátor si vyhradzuje právo losovania súťažného poradia. Prijaté prihlášky budú abecedne zoradené a v každej kategórii bude vylosované začiatočné písmeno súťažného poradia.
  3. Organizátor súťaže nie je povinný upozorniť súťažiacich na nesprávne zvolený repertoár či nedodržanie časového limitu.

Aktuálne informácie o 21. ročníku súťaže nájdete vždy na webovej stránke.

Tešíme sa na Vás!


Organizačný tím súťaže

#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER