 

Štvorručná hra na klavíri

Súťažná kategóriaVekový priemer súťažiacichMinutáž
1. kategória do 11 rokov 3 - 5 minút
2. kategória do 13 rokov 5 - 7 minút
3. kategória do 15 rokov 7 - 10 minút
4. kategória do 20 rokov 10 - 15 minút

 

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci vekový priemer súťažiacich, do úvahy sa berie celý kalendárny rok konania súťaže. Súťaž v štvorručnej hre na klavíri sa bude konať v roku 2023.

Príklad: Ak bude mať v roku 2023 prvý súťažiaci vek 13 rokov a druhý súťažiaci 14 rokov, vekový priemer je 13,5 roka. Patria preto do 3. kategórie.

 

Súťažný repertoár

  • skladba/-y autora 20. resp. 21. storočia - povinná
  • skladba/-y autora ľubovoľného obdobia (môže byť aj skladba 20. alebo 21. storočia)

 

Ďalšie podmienky súťaže

Je vhodné, aby boli skladby charakterovo odlišné. Ich počet môže byť ľubovoľný. Úpravy skladieb sú povolené. Podmienkou súťaže nie je hra spamäti. Otáčanie nôt treťou osobou nie je povolené.
Zmena súťažného repertoáru nie je po uzávierke prihlášok možná, možné je len vynechanie skladby z nahláseného súťažného programu, príp. zmena poradia súťažných skladieb.


READ
FB
TWITTER

READ
FB
TWITTER

READ
FB
TWITTER

READ
FB
TWITTER