 
#CTRL 

Komorná hra A – sláčikové duá, triá, kvartetá

Komorná hra B – zoskupenia sláčikových nástrojov s klavírom

Súťažná kategóriaVekový priemer súťažiacichMinutáž
1. kategória do 12 rokov 4 – 7 minút
2. kategória do 15 rokov 6 – 9 minút
3. kategória do 20 rokov 8 – 15 minút

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci vekový priemer súťažiacich, do úvahy sa pritom berie celý kalendárny rok 2022 (rok konania súťaže).

Príklad: Ak má alebo bude mať v roku 2022 prvý súťažiaci v triu vek 12 rokov, druhý súťažiaci 13 rokov a tretí súťažiaci 13 rokov, vekový priemer je 12,66 rokov. Patria preto do 2. kategórie komornej hry.

 

Súťažný repertoár

  • charakterovo odlišné skladby (môžu byť viacčasťové), najviac však tri rôzne diela

Ďalšie podmienky súťaže

Pre komornú hru nie je podmienkou hra spamäti.
Nástrojové zoskupenie v kategórii B môže mať najviac 5 členov.
Členom nástrojového zoskupenia nemôže byť pedagóg.
Úpravy skladieb sú povolené.
Zmena súťažného repertoáru nie je po uzávierke prihlášok možná, možné je len vynechanie skladby z nahláseného súťažného programu, príp. zmena poradia súťažných skladieb.

#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER
#CTRL 

READ
FB
TWITTER